Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Dohoda o prioritách na volební období 2010-2014

S koncem volebního období je čas na jeho zhodnocení– předkládáme výsledky toho, jak se nám podařilo naplnit priority, na kterých jsme si na začátku volebního období shodli.

Dohoda o prioritách na volební období 2010-2014

 1. Nové město - splněno

 2. Vyrovnané rozpočty a vytváření dostatečného rezervního fondu.

 • Rozpočty byly vždy sestaveny jako vyrovnané.

 • Městu se mimořádně dařilo získávat finanční prostředky z dotací, proto nevytvářelo rezervní fond, ale investovalo přímo do spolufinancování těchto projektů.

 • Významně se snížily dluhy města.

 1. Protipovodňová opatření.

 • Provedeno zkapacitnění Farského potoka

 • Poskytnutí finančního příspěvku pro Český rybářský svaz, MO Trhové Sviny, ve výši 300 000,- Kč na opravu a odbahnění rybníka Hájek, jako součást protivodňových opatření na Farském (Bukovickém) potoce.

 • Byla úspěšně dokončena jednání s vlastníky pozemků, kterých se týká plánovaná stavba poldru na Svinenském potoce.

 1. Informovanost občanů o práci samosprávy a městského úřadu.

 • Zvýšen náklad Trhovosvinenských listů – jejich obsah upraven dle požadavku občanů

 • Nové webové stránky města jsou před spuštěním – bude fungovat služba automatického zasílání zpráv na email podle výběru občana. Významně se zvýšilo množství informací vkládaných na webové stránky města.

 • Kulturní a informační centrum má své stránky i na facebooku.

Komunikace samosprávy s občany.

 • Setkání s občany v Trhových Svinech i v místních částech (zájem byl o setkání týkající se konkrétní akce – rekostrukce Nového města, regenerace sídliště Budovatelská atd.)

 • „Dotazy občanů“ na webových stránkách města jsou hojně využívané i navštěvované.

 1. Údržba a výstavba místních komunikací, cyklostezek, chodníků a vybudování nového chodníku do průmyslové zóny.

 • Viz minulé číslo TSL – fotokoláž z více než 20 větších akcí – nové i opravené chodníky, parkoviště, komunikace

 1. Maximální využívání grantových programů.

 • Viz minulé číslo TSL – podařilo se nám získat téměř 53 miliónů korun z dotací a grantů.

 1. Zajištění investic pro dostavbu společenského sálu a podpora živé kultury (ochotnické divadlo, festivaly, koncerty).

 • Sál dostavěn.

 • Podařilo se udržet tradici v pořádání vyjmenovaných akcí, nabídka kulturních a společenských akcí se rozšířila nejen díky novému sálu, ale i díky práci nového Kulturního a informačního centra (ochutnávka vín, předvánoční řemeslný jarmark, neckyáda, velikonoční zajíček atd. atd.)

 1. Podpora rozvoje města a nové výstavby na základě nového územního plánu z roku 2010.

 • Město má zažádáno u Půdního fondu ČR o vydání pozemků, které by byly vhodné pro novou rodinnou zástavbu. Zatím nám nebylo vyhověno.

 • Podpořilo výstavbu nové haly firmy A. Schmied s.r.o., a vyšlo vstříc zájmu firmy Remonst Development s.r.o. o zavedení teplovodního vytápění do nově budovaných domů v lokalitě „Za pilou“.

 1. Podpora zájmových aktivit s větší kontrolou využití poskytovaných příspěvků.

Město navýšilo částku na rozdělování financí ve svém grantovém programu, přibylo i žadatelů, tzn. zájmových aktivit - především v místních částech. TJ Spartak předložil svůj účetní audit.

 1. Bezpečnost a veřejný pořádek, s důrazem na práci městské policie.

 • Byla schválena Obecně závazná vyhláška o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích a to na místech, kde bylo nejvíce stížností, a na místech, kde se pohybuje více dětí ( tzn. náměstí, okolí kostela, škol a parky).

 • Byly upraveny služby městské policie a to především tak, aby pokryly víkendové noční hodiny, kdy bylo nejvíce stížností na veřejný pořádek. V nejbližší době bude služebna městské policie přesunuta na náměstí. Pro kontakt na městskou policii bylo zavedeno telefonní číslo 156.

 • V průchodu v budově bývalé pošty k Artiu byla umístěna kamera.


 

 1. Nové infocentrum na radnici a propagace města a regionu.

Nové KIC funguje už roku 2011, v letošním roce bylo přesunuto do nových uvolněných prostor, které jsou větší a znamenají i možnost rozšíření služeb. Kromě služeb pro turisty a prodeje vstupenek na akce v celých jižních Čechách, pořádá KIC celou řadu akcí. Mezi nejoblíbenější patří: přednášky a výlety s p. M. Koželuhem do Novohradských hor, výlety na Šumavu, přednášky na různé téma – např. exotické země, výstavy obrazů, fotografií, ale také hub nebo betlémů. Velký úspěch měl příjezd Vánočního kamionu Coca-Cola a cyklovýlet po historich vodojemech na trhovosvinensku.

 1. Udržení rozsahu středního a učňovského školství.

Podařilo se, kromě velmi dobré spolupráce s gymnáziem se významně rozvinula spolupráce s odborným učilištěm. Podpora města těmto školám pomáhá i při získávání dotací.

 1. Zlepšení hospodaření organizací zřizovaných městem.

Velmi dobře se daří hospodařit v našich lesích, podařilo se i několik vhodných lesních ploch přikoupit.

Podařilo se snížit některé náklady tepelného hospodářství a stále se hledají nové a nové možnosti, jak vylepšit jejich hospodaření.

 1. Modernizace a rozšiřování sportovišť a dětských hřišť.

 • Setkávání generací – nové hřiště pod přehradou

 • V rámci zpracované studie na regeneraci sídliště Budovatelská je zde naplánováno velké hřiště i další herní prvky – připraveno pro podání žádosti o dotaci (jednou podáno neúspěšně, lze opakovat)

 • Nové herní prvky v místních částech.

 1. Podpora rozvoje místních částí.

Úprava návsi a autobusové čekárny v Todni, oprava sálu v Něchově, oprava Kovárny a jejího okolí v Rankově, chodník do Otěvěka, koupě pozemků na Sv. Trojici – místo pro setkávání občanů. Opravy cest a stok.

 1. Princip veřejného hlasování.

U všech zápisů z jednání zastupitelstva města je u každého hlasování jmenovitě uvedeno, jak který zastupitel hlasoval.

 1. Maximální zprůhlednění toku financí města a důsledná kontrola efektivnosti jejich využívání.

Mimo ze zákona povinně zveřejňovaných informací (rozpočet města, výsledky hospodaření atd.) je na stránkách města zveřejněn např. rozpočet města v položkovém znění před jeho schválením. Veškerá výběrová řízení a jejich výsledky jsou zveřejňovány také na stránkách města.


 

 Pokud tedy shrneme výsledky výsledky tohoto volebního období, podařilo se nám splnit dva finančně nejnáročnější body, které se nedařilo splnit již mnoho let. Toto považujeme za velký úspěch, který snad ani nikdo nečekal. Souběžně s těmito velkými akcemi byla úspěšně dokončena i další velká investiční akce - rekonstrukce a rozšíření Sběrného dvora. V letošním roce probíhají také dvě finančně náročné akce – zateplení základní školy a výstavba chodníku do Otěvěka. Přijali jsme také dotaci na opravu bývalé Telekomunikační budovy

Nezapomněli jsem ale ani na menší úkoly a investice, dobře víme, že i maličkosti nám mohou zpříjemnit život ve městě.

Splněné cíle a úkoly nám otevřeli cestu k novým potřebám a úkolům – závěrem tedy přání: přejeme našim občanům, aby se v novém volebním období dařilo městu Trhové Sviny minimálně tak dobře jako v tomto období.

Rada města.
© 2018